Splošni pogoji poslovanja

Naročnik z izpolnitvijo naročilnice sklene naročnino za revijo Zmajček s podjetjem Studio Hieroglif d.o.o. (v nadaljevanju založba). Naročilo se sklene za čas aktualnega letnika oziroma šolskega leta. V začetku naslednjega letnika naslovnik prejme zgolj neobvezujočo ponudbo. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja od 1. 9. do 31. 6. naslednjega koledarskega leta. Revijo bo založba naročniku oz. naslovniku pošiljala mesečno ob izidu posamezne številke, stroški pošiljanja so vključeni v naročnino (razen v primeru pošiljanja v tujino). Naročnino kupec plača v enem ali dveh obrokih. Prvi obrok zapade 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obrok čez 30 dni od zapadlosti prvega. Če naročnik pravočasno ne poravna obveznosti, bo založba neplačano naročnino sodno izterjala z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Naročnik lahko v 14 dneh pisno obvesti založbo, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest nad prvo poslano revijo. Že prejete revije mora naročnik vrniti v prvotnem stanju. Posamezne številke revije mora naročnik vrniti na naslov založbe. Naročnik ima možnost uveljavljanja stvarnih napak. Reklamacije in pritožbe sporoči na tel. 01/7226 040 ali na elektronski naslov revijazmajcek@siol.net , založba pa jih bo rešila v najkrajšem možnem času.

Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Studio Hieroglif d.o.o. je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5407788, davčna številka Si635836865. Osnovni kapital znaša 19,775,13 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: studio.hieroglif@siol.net