Recenzija revije Zmajček

1. PODATKI O RECENZENTU
Ime in priimek: Igor Saksida

Izobrazba: profesor slovenščine in primerjalne književnosti

Znanstveni naslov: doktor literarnih znanosti, izredni profesor za slovensko književnost in didaktiko književnosti (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani)

 

2. PISNA OCENA Z UTEMELJITVIJO

Vsebinska kakovost revije v letu 2005
Revijo Zmajček izdaja Studio Hieroglif že dvanajst let, namenjena pa je predšolskim otrokom in otrokom v prvem triletju devetletne osnovne šole. - Starostni razpon bralcev, ki jim je revija namenjena, se zrcali tudi v njeni vsebinski zasnovi, saj združuje tako književno kot temeljno jezikovno vzgojo, ob tem pa oboje nadgrajuje še s posameznimi temami iz spoznavanja okolja (npr. letnih časov, živali) ter z razvijanjem osnovnih ročnih in tehniških spretnosti (izdelava uporabnih predmetov, hišic ipd.).

miska_uciteljica Taka zasnova revije se je ohranjala tudi v letu 2005, pri tem pa ni nepomembno, da je v tem letu z revijo sodelovalo nekaj kvalitetnih avtorjev za otroke, npr. pesnica Z. Majhen in ilustratorka U. Stropnik; to pomeni, da revija upošteva sodobne dosežke na področju mladinske literarne in likovne ustvarjalnosti ter tako besedni kot likovni del uspešno povezuje v zanimiv "slikaniški" izdelek.

 

Uporabnosti revije v šolski praksi (pri pouku)

S stališča pouka slovenščine se v reviji odraža več ciljev, ki jih predpisuje novi učni načrt, in sicer predvsem v delih, namenjenih predopismenjevalnim in opisnemnejvalnim dejavnostim:

  • UN, 13: seznanjajo se z zapisanimi besedili - Zmajček: branje preprostih, starosti primernih neumetnostnih besedil, ki jih spremljajo tudi kvalitetne fotografije;
  • UN, 13: iz časopisa izrezujejo slike, ki se navezujejo na tematiko, o kateri se pogovarjajo - Zmajček: izrezovanje oz. sestavljanje slik pop navodilu;
  • UN, 14: se učijo in vadijo osnove pisanja  - Zmajček: primeri nalog, v katerih otroci dopisujejo črke;
  • UN, 14: vadijo osnove pisanja (orientacijo) - Zmajček: vaje povezovanja, orientacije v prostoru (na listu), igra labirint;
  • UN, 17: "berejo" preproste piktograme - Zmajček: Med nalepkami poišči tablo, ki opozarja na nevarnost.
  • UN, 13: 18: berejo prikazovalna besedila (npr. opis živali) - Zmajček: zanimivi opisi živali, npr. papige, medveda, vrabčka;
  • UN, 19: sprejemajo umetnostna besedila - revija prinaša sodobne primere realistične kratke zgodbe z otroškim glavnim likom (kar ni najpogostejši žanr v mladinski književnosti, zato s tovrstnimi besedili smiselno dopolnjevati izbor v učbenikih), slikopise ter kvalitetno otroško poezijo.

Poleg omejenega se posamezne prvine jezikovne in književne vzgoje odražajo še v reševanju ugank (kot polliterrarnega žanra), povezovanju slovenščine z glasbeno vzgojo (v reviji so pesmice z notami) ter lutkovnim gledališčem, likovnim ustvarjanjem in izdelovanjem preprostih predmetov - vse to namreč zahteva razvite zmožnosti razumevanja navodil. 


Prepoznavnost revije v vzgoji in izobraževanju
Revija je brez dvoma prepoznavna in pomembna v vzgoji in izobraževanju, saj je:

  • po vsebini raznolika (zajema umetnostno in neumetnostno področje slovenščine ter tudi vsebine drugih predmetov v povezavi z jezikovno vzgojo),
  • je kvalitetno likovno opremljena.

slika_slikar Posebno vrednost dajejo reviji domiselne didaktične igre (npr. s kocko in igralnimi figuricami), ki jih sicer revije za to starost ne prinašajo v tem obsegu oz. kvaliteti.  Prav didaktična igra na začetni stopnji šolanja in v predšolskem obdobju je tudi v sodobni specialnodidaktični strokovni literaturi pojmovana kot temeljna dejavnost, s katero otroci uspešno razvijanje nekatere jezikovne zmožnosti, npr. prepoznavanje koncepta tiska,  razvijanje grafičnega in fonološkega zavedanja. Potrebno je poudariti še to, da revija zagotovo razvija tudi družinsko branje, saj so nekatere njene enote sestavljene tako, da otroku berejo navodila starši. - Uporabnost revije se, zaradi njene vsebinske in didaktične pestrosti, tako širi preko mej bralno-pisalnih kotičkov v vrtcu in šoli k razvijanju splošne pismenosti, v katero sodi tudi ozaveščanje staršev o pomenu razvijanja družinskega branja.


Dr. Igor Saksida, izr. prof.

dr_saksida_podpis